...

Art and Freedom Το Πνεύμα και η Ελευθερία

Κων. Ευαγγέλου. Times

Ο Γρηγόρης Χρηστέας εκθέτει έργα ψυχής

Μπορεί άραγε η τέχνη να εκφράσει ιστορικές και πολιτικές ανησυχίες? Να φέρει στη μνήμη γεγονότα που Art and Freedomμοιάζουν πια ξεχασμένα? “Το ελληνικό πνεύμα και η ελευθερία” του ζωγράφου Γρηγόρη Χρηστέa παρουσιάζεται σήμερα (4 έως 22 Φεβρουάριου) στις 8μμ.στον παλιό αερολιμένα του Ελληνικού, υπό την αιγίδα του υπουργείου αvαπτυξης και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, προσδοκώντας “…να προκαλέσει την αισιοδοξία των νέων και όχι μονο.

Η νέα δημιουργία του καλλιτέχνη Χρηστέας αφιερώνεται στο ανθρώπινο πνεύμα, που προσπαθεί το δυνατό και το αδύνατο καθημερινά. Έργα πλημμυρισμένα από έντονα χρώματα και σχέδια από λάδι πάνω σε μουσαμά δημιουργούν έργα από μια έκρηξη έντονων χρωμάτων, που μοιάζουν να ακολουθούν την ιστορία του καλλιτέχνη: “Η αφηρημένη τέχνη είναι η εικόνα των ανθρώπινων συναισθημάτων. Η δουλεία μου είναι συλλογή των συναισθηματικών εντυπώσεων, που δόθηκαν από τους προγονούς μου, τον πολιτισμό, τις εμπειρίες .

Art and Freedom
Art and Freedom

Σε αυτήν την έκθεση ο Γρηγόρης Χρηστεας θέλησε να τιμήσει όσους πάλεψαν για την ανατροπή της δικτατορίας το 1967. “Είναι μια έκθεση για τους παλιούς αγωνιστές και , όπως ο ίδιος δηλώνει. Με αφορμή τα 30 χρόνια από την αvτισταση στη δικτατορία, ο γνωστός – κυρίως στο εξωτερικό – εικαστικός επιστρέφει για να εκθέσει τα έργα του. “Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα αυτή η έκθεση. Τότε η ζωή μας είχε κοπεί στα δυο. “Τώρα θέλω να βάλω τέλος” και να συνεχίσω τη ζωή μου” εξηγεί. ” Η αισιοδοξία είναι το μεγαλύτερο προσόν που πρέπει να διαθέτει κάποιος. Μέσα από την έκθεση αυτή επιδιώκω να παροτρύνω όσο μπορώ την κοινωνία μου, τους νέους να νιώσουν αισιόδοξοι. Ο καθένας να μην ζει μεμονωμένα μέσα στον εαυτό του, αλλά να κοιτάει τη ζωή του πιο πλατιά, πιο έξω από τη δική του κοινωνία. Αν όλοι μας κοιτούσαμε τη ζωή μας έτσι, τα καθημερινά προβλήματα. θα μπορούσαν να ξεπεραστούν πιο γρήγορα. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί ο καθένας να κάνει προσπάθειες να πιάσει τα άστρα και δεν χάνει ποτέ, γιατί ακόμη και αν δεν φτάσει εκεί, το χειρότερο που μπορεί να του συμβεί είναι να μείνει η… αστρόσκονη στα χέρια”.

Κων. Ευαγγέλου. Times

“Can art, by any chance, express historical and political concerns? Can it bring to mind events that seem long-forgotten? ‘Greek Spirit and Freedom’ by the artist Gregory Christeas is currently being presented (from February 4th to February 22nd) at the old airport of Elliniko, under the auspices of the Ministry of Development and the Greek National Tourism Organization, with the expectation to ‘…inspire optimism among the youth and beyond.’

The artist Christeas’ new creation is dedicated to the human spirit, striving for the possible and the impossible every day. His works, saturated with vivid colors and oil designs on canvas, create pieces from an explosion of intense colors, seemingly following the artist’s own history: ‘Abstract art is the representation of human emotions. My work is a collection of emotional impressions passed down from my ancestors, culture, and experiences.’

In this exhibition, Gregory Christeas wanted to honor those who fought against the dictatorship in 1967. ‘It’s an exhibition for the old fighters,’ he declares. On the occasion of the 30th anniversary of the resistance against the dictatorship, the well-known visual artist, primarily abroad, returns to exhibit his works. ‘This exhibition means a lot to me. At that time, our lives were cut in half. ‘Now I want to put an end’ and continue my life,’ he explains. ‘Optimism is the greatest asset one should possess. Through this exhibition, I aim to encourage my society, especially the youth, to feel optimistic. Everyone should not live in isolation within themselves, but look at life more broadly, beyond their own society. If we all looked at our lives like this, everyday problems could be overcome more quickly. In this context, everyone can make efforts to reach the stars and never lose, because even if they don’t reach there, the worst thing that can happen is to hold stardust in their hands.’

Konstantinos Evangelou. Times”

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.